Σελίδες

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

δίκτυο

(3η) Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ανταλλαγών Θεσσαλονίκης
θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012, 18.45 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΔΑΘ

Την Τετάρτη 14.12.2011η έγινε η 2η ΓΣ  του Δικτύου Ανταλλαγών Θεσσαλονίκης

Ακολουθούν οι αποφάσεις της συνέλευσης.

Το δίκτυο ονομάζεται προσωρινά «Δίκτυο Ανταλλαγών Θεσσαλονίκης» (ΔΑΘ).
Ο όρος αυτός φαίνεται να επικρατεί στον ελλαδικό χώρο για παρόμοια εγχειρήματα. Με την διευκρίνιση ότι ο όρος αυτός ξεφεύγει από την αρχική έννοια της (αρχαίας) ανταλλακτικής οικονομίας και ότι ο τίτλος αυτός καθώς και όλες οι προτάσεις που περιέχονται στην παρούσα εισήγηση μπορούν να αλλάξουν με απόφαση της ΓΣ.

Σκοπός
Α) Η δημιουργία ενός αχρήματου ή εν μέρει αχρήματου λειτουργικού Δικτύου Ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των μελών του χρησιμοποιώντας ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και απομακρυσμένων δικτύων (internet).

Στόχοι
1)      Η διευκόλυνση της ροής μεταξύ προσφοράς – ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών χωρίς χρήματα
2)      Η οικονομική και κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του
3)      Η Συλλογική δράση που εξυπηρετεί τους στόχους του ΔΑΘ
4)      Η επαφή - συνεργασία – δικτύωση με άλλες πρωτοβουλίες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών


Τρόπος Οργάνωσης

Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3. 

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) είναι 5μελής ομάδα που οργανώνει διαδικαστικά το ΔΑΘ, διευκολύνει την ΓΣ στην λήψη αποφάσεων και υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ. Προτείνεται προσπάθεια να αντιπροσωπεύονται στη ΣΕ οι επαγγελματικές ειδικότητες. Η εκλογή τους θα γίνει στην επόμενη ΓΣ.

Θα υπάρχουν 3 χειριστές ή διαχειριστές κατ΄ ελάχιστον. Η εκλογή τους θα γίνει στην επόμενη ΓΣ.

Δεκτοί μπορούν να γίνει μόνο φυσικά πρόσωπα, πρωτογενείς παραγωγοί, καλλιεργητές, συνεργατικές ομάδες και συνεταιρισμοί που συμμετέχουν επί της ουσίας ως πρόσωπα και όχι ως εταιρείες ή επιχειρήσεις.  Μοναδικός περιορισμός για την αρχική εγγραφή των μελών καθώς και για κάθε εγγραφή νέου μέλους είναι η αποδοχή των Αρχών Λειτουργίας και των Κανόνων Διαχείρισης που θα αποφασισθούν από τις επόμενες ΓΣ του ΔΑΘ. 

Δεν τίθεται κανενός είδος περιορισμός στις ειδικότητες των ατόμων που θέλουν να συμμετέχουν ως μέλη του ΔΑΘ.  Βεβαίως, ο ΔΑΘ επιδιώκει κατ΄ αρχάς την συμμετοχή ανθρώπων που προσφέρουν και ζητούν αγαθά και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων.  Διευκρινίζεται ότι ως «ειδικότητες» εννοούνται αυτές υπό τις οποίες δηλώνεται η παροχή αγαθού ή υπηρεσίας από τα μέλη και όχι η πιθανή «επίσημη επιστημονική ή επαγγελματική ειδικότητα» των μελών.  Για παράδειγμα, ένας αγιογράφος μπορεί να ζητήσει συμμετοχή στο ΔΑΘ ως ελαιοχρωματιστής, που αποτελεί μια πολύ χρήσιμη ειδικότητα και η εγγραφή του θεωρείται αυτονόητη.  Η ΣΕ προτείνει να γίνεται αποδεκτό ακόμη και μέλος που θέλει να συμμετέχει στο ΔΑΘ αυτούσια ως «αγιογράφος» πχ, παρότι η ειδικότητα αυτή προβλέπεται να έχει πολύ μικρή ζήτηση στο δίκτυο.  Στο σημείο αυτό μπορεί να βοηθήσει το μικρό πιστωτικό όριο.
Θέματα Λειτουργίας

Επιθυμούμε την όσο το δυνατόν ταχύτερη έναρξη λειτουργίας του ΔΑΘ και φαίνεται ότι υπάρχει αρχικά ένας ικανός αριθμός ενδιαφερομένων.  Ξεκινάμε με τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ύπαρξης μεταξύ αυτών  πληθώρας χρήσιμων ειδικοτήτων, και σταδιακά επιδιώκουμε την επέκταση του δικτύου ώστε να συμπεριλάβει μέλη που παρέχουν τις περισσότερες χρήσιμες υπηρεσίες και βασικά αγαθά.

 Η τιμή μονάδας αγαθών και υπηρεσιών θα καθορίζεται α) με βάση την προσωπική εκτίμηση του καθενός και β) τον κανόνα της προσφοράς και ζήτησης μέσα στο ΔΑΘ

Μπορούν εντός του ΔΑΘ να γίνονται συναλλαγές μόνο με ΤΕΜ αλλά και με μίγμα μονάδων του δικτύου-ευρώ, σε ποσοστό που προς το παρόν δεν μπορεί μεν να καθορισθεί, αλλά με βάση τους στόχους του ΔΑΘ πρακτικά το ποσοστό πληρωμής ενός αγαθού ή υπηρεσίας σε ευρώ θα πρέπει να είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε μονάδες του δικτύου.

Οι συναλλαγές των μελών δεν είναι σκόπιμο να είναι ορατές από τα άλλα μέλη του δικτύου.

Το ΔΑΘ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών από τα μέλη του ή την επαλήθευση / πιστοποίηση της ειδικότητας που δηλώνει κάθε μέλος.  Σε κάθε περίπτωση, αυτή ελέγχεται και προαιρετικά αξιολογείται εντός του ΔΑΘ και από τα δύο συμμετέχοντα μέλη σε κάθε ανταλλαγή.  Προτείνεται ωστόσο στα μέλη κατά την ανάρτηση αγγελιών να αναγράφουν το επίπεδο των γν'ωσεων τους και να αναρτούν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ιδιότητα τους.

Είναι απαραίτητη η συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και από τα δύο ανταλλασσόμενα μέρη (πχ ποιότητα υλικών αλλά και συνέπεια-ταχύτητα στην δήλωση πληρωμής από αυτόν που δέχεται). Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων  θα είναι ωστόσο ορατά ως ανώνυμες βαθμολογίες.


Στην αρχική φάση είναι πρακτικά δύσκολη η συμμετοχή στο ΔΑΘ χωρίς την δυνατότητα χρήσης Η/Υ και σύνδεσης στο Internet, αν και δεν υπάρχει απόρριψη συμμετοχής ενδιαφερόμενου για τον παραπάνω λόγο, εφόσον ο τελευταίος βρει την δυνατότητα πρόσβασης μέσω φιλικού προσώπου ή μέσω δημόσιων θέσεων χρήσεις του Διαδικτύου.  Σε μεταγενέστερη φάση και εφόσον αυξηθούν σημαντικά τα μέλη του ΔΑΘ, με απόφαση της ΓΣ μπορούν να καθορισθούν σημεία εξυπηρέτησης μέσα στην πόλη για τους καθολικά μη κατέχοντες Η/Υ και ανάλογη σύνδεση.


Θα υπάρχει ένα αρχικά χαμηλό όριο για όλους, ώστε να αποφευχθεί η διακινδύνευση του ΔΑΘ από πιθανές πολλές αποχωρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου.  Στην συνέχεια η ΓΣ μπορεί να επανεξετάσει το όριο αυτό γενικά ή και εξειδικευμένα για κάποια μέλη (πχ για μέλη που παρέχουν σε αραιά χρονικά διαστήματα αγαθά και υπηρεσίες μεγάλης αξίας –πετρέλαιο θέρμανσης πχ) καθώς και για ανθρωπιστικούς λόγους ή για λόγους ασθένειας κλπ.

Δε θα υπάρχει αρχικό bonus (πίστωση) κατά την είσοδο των μελών στο ΔΑΘ, γιατί αυτό θα δημιουργήσει στην συνέχεια λογιστικές ασυνέπειες και ύπαρξη θεωρητικού αποθέματος αλλά με μηδενική πρακτική αξία.  Θα επιτρέπεται όμως η «αγορά» χωρίς απόθεμα.

Πιθανή ετήσια υποτίμηση αποθέματος ή ποσοστιαία συνεισφορά μονάδων από τα μέλη στο δίκτυο θα συζητηθεί σε μελλοντικές συνελεύσεις.

Η ασφάλεια της βάσης δεδομένων του ΔΑΘ πρέπει να διασφαλίζεται με τεχνικές Data Base Security του προγράμματος και με τεχνικές συχνών Back-Up από τους χειριστές.  Αυτό αποτελεί ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας, αν και γνωρίζουμε ότι δεν επαρκεί σε περίπτωση ηθελημένης επίθεσης. Υποθέτουμε ότι μεταξύ των μελών θα επικρατεί ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη.  Αφού το ΔΑΘ λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα και κάνουμε στο πρόγραμμα τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές, η ΓΣ μπορεί να προχωρήσει στην ανάθεση της ασφάλειας του προγράμματος σε κάποιον επαγγελματία Διαχειριστή (αν δεν υπάρχει μέλος μας με αυτήν την ειδικότητα) με πληρωμή του συμβατική ή μέσα από το δίκτυο.

Δε θα εκδώσουμε κουπόνια παράλληλα προς την ηλεκτρονική άυλη μονάδα.

Η ισοτιμία μεταξύ μονάδας και ΕΥΡΩ ορίζεται αρχικά σε 1 προς 1
Η αρχικά συμφωνημένη ισοτιμία θα ισχύει επ΄ αόριστο και θα μπορεί να αλλάξει μόνο από ΓΣ με υψηλή πλειοψηφία τουλάχιστον

Πρακτικά υπάρχει ένα κάτω όριο 50 ατόμων περίπου για να μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία του ΔΑΘ.   Άνω όριο δεν φαίνεται να υπάρχει επί του παρόντος, αφού εκτιμάται ότι μια καλή λειτουργία δικτύου ανταλλαγών χρειάζεται την συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων ή και χιλιάδων μελών, αριθμό από τον οποίο είμαστε πολύ μακριά την στιγμή αυτή.  Κάποια από τις επόμενες ΓΣ μπορεί να αποφανθεί σχετικά.

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που στις λεπτομέρειές του πρέπει να αποφασίσει η ΓΣ.

Δεν εξετάζουμε προς το παρόν την ενσωμάτωση «Τράπεζας Χρόνου» στο ΔΑΘ. Εξετάζεται η περίπτωση αν θεωρήσουμε την ανταλλαγή χρόνου ως  «ανταλλαγή υπηρεσιών συγκεκριμένου περιεχομένου».

Ζητήθηκε από τα μέλη να φέρουν προσφορές για web hosting ώστε να προσδιοριστούν τα κόστη σε ευρώ και πιθανή οικονομική συμμετοχή τωνμελών για την αρχική λειτουργία.

ΙV.       Επόμενη ΓΣ του ΔΑΘ

Προτείνεται η Τρίτη 7.2.2012 και αναμένονται προτάσεις για αίθουσα.

Για την συγγραφή των πρακτικών
Φώντας, Ιωάννης

1 σχόλιο: